The lc_get_post shortcode could not retrieve any matching post.

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori:

  1. Egocentric: På denna första nivå är individen mer självfokuserad och självcentrerad än något annat. Detta kan innebära en bristande förmåga att se saker ur andras perspektiv eller att resonera om frågor utan att rikta fokus mot egna behov.
  2. Reactive: På denna nivå är individen mer anpassningsbar till andras behov och önskningar men är fortfarande väldigt beroende av andras uppfattningar och reaktioner. Individen kan ha svårt att ta egna initiativ och kan genomföra uppgifter bara på grund av yttre press och styrning.
  3. Impartial: På denna nivå kan individen se på situationer mer objektivt och ta hänsyn till olika perspektiv, även om individen inte själv har liknande perspektiv. Individen kan ta eget ansvar och fatta beslut baserat på vad som är bäst för gruppen, oberoende av egen vinning.
  4. Proactive: På denna nivå kan individen utveckla en ökad självmedvetenhet och ett personligt ansvarstagande för uppgifter genom att ta aktiva ledarroller. Individen kan samarbeta med andra och fokuserar på ömsesidighet i samarbetet, vilket resulterar i en ökad effektivitet och prestation.
  5. Achiever: På denna nivå kan individen hantera mångfaldiga perspektiv, paradoxer och motsättningar på ett flexibelt sätt. Individen kan se på situationer från flera perspektiv och kan agera som en bro mellan olika grupper och skapa väl avvägda beslut.
  6. Strategist: På denna nivå kan individen engagera sig i komplexa och abstrakta koncept, som ofta saknar strukturer. Vid denna nivå kan individen tänka långsiktigt och se konsekvenserna av olika beslut och handlingar. Denna nivå innebär också utvecklingen av transformativa strategier och lösningar.
  7. Alchemist: På denna sista nivå har personen en förståelse av sin mentala modell och personliga identitet, och kan omvandla sitt tänkande och perception för att uppleva världen på ett radikalt annorlunda sätt. Det innebär också förmågan att känna igen sina begränsningar och förstärka sin inre sårbarhet.

Det är viktigt att notera att dessa nivåer inte är statiska och kan vara mer av en kontinuerlig utveckling. Dessutom kan en person befinna sig på olika nivåer beroende på situation och kontext.

7 steg av personlig utveckling

by PropTech Writer,

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori: Egocentric: På denna första nivå är individen mer självfokuserad och självcentrerad än något annat. Detta kan innebära en bristande förmåga att se saker ur andras perspektiv eller att

Elektrifiera din karriär med vårt dynamiska team

by admin,

I dagens snabbt föränderliga yrkesliv behöver man vara redo att växla upp och anpassa sig till nya tekniker, trender och arbetsmetoder. Att bli en del av ett dynamiskt team och få möjligheten att utvecklas kan vara precis det du behöver för att elektrifiera din karriär

Vi reder ut begreppet kring AI genom att prata om machine learning

by PropTech Writer,

AI (Artificiell intelligens) och Machine Learning är två relaterade begrepp, men de är inte samma sak. AI handlar om datorprogram som är utformade för att utföra intelligenta uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Till exempel kan ett AI-program användas för att känna igen talade ord,

Bill Torbert

by PropTech Writer,

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av hans mest kända teorier handlar om hierarkin av personlig ledarutveckling. Enligt hans modell finns det sju nivåer av personligt ledarskap, där varje steg

SOS varning för den kanske bästa modellen

by PropTech Writer,

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv och ökar på så sett min förståelse för situationen jag ställts inför. Med bättre förståelse och fler insikter tenderar min reaktion bli mer

Fastställande av närområde

by admin,

Förståelsen av Skyddsavskärmning och Närområdet: En Kritisk Faktor för Elsäkerhet Inledning: Bristande Skyddsavskärmning och Elolyckor Enligt Elsäkerhetsverkets rapport "Elolyckor 2019" är en ökande andel av elolyckor bland elyrkespersoner kopplade till otillräcklig skyddsavskärmning. Mats Jonsson, i sin artikel publicerad på Voltimum den 1 december 2020, belyser

Är du en transformativ ledare?

by PropTech Writer,

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en "transformativ ledare" och hänföras till "transformativ handlinglogic" eller "transformativ självförståelse". En transformativ ledare kännetecknas av sin förmåga att tänka på ett holistiskt och kreativt sätt när de arbetar med problem och utmaningar. De har

Förståelsen av skyddsavskärmning och närområdet

by admin,

En kritisk faktor för elsäkerhet Bristande Skyddsavskärmning och Elolyckor Enligt Elsäkerhetsverkets rapport "Elolyckor 2019" är en ökande andel av elolyckor bland elyrkespersoner kopplade till otillräcklig skyddsavskärmning. Mats Jonsson, i sin artikel publicerad på Voltimum den 1 december 2020, belyser en oroande trend där nästan en

AI i fastigheter

by admin,

Vi använder ofta det populistiska begreppet AI. Inom automation är det i princip uteslutande ML eller machine learning man menar när man pratar om AI. Ibland löser man till och med funktionerna med traditionella regulatorer och styrsystem. När vi läser texten nedan låter vi mig

Är AI ett hot mot mänskligheten?

by PropTech Writer,

Det finns vissa forskare och futurister som varnar för att utvecklingen av artificiell intelligens kan vara ett hot mot mänskligheten, om den inte regleras eller hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Detta är främst en oro för så kallad "superintelligens", en term som används för att