Categories
Ledarskap

Bill Torbert

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av hans mest kända teorier handlar om hierarkin av personlig ledarutveckling. Enligt hans modell finns det sju nivåer av personligt ledarskap, där varje steg kännetecknas av en ökande förmåga att ta itu med komplexitet och osäkerhet, samt ökad förmåga att se saker ur andras perspektiv.

Bill Torbert var en amerikansk psykolog, författare och forskare som var en pionjär inom områden som vuxenutveckling och organisationsteori. Torbert föddes 1936 och dog 2017. Han var professor i ledarskap och organisationsbeteende vid Boston College och var en ledande forskare inom fältet under många år. Han arbetade också som konsult och coach för företag och organisationer runt om i världen.

Torbert är mest känd för sitt arbete kring ”Action Logics”, som beskriver olika nivåer av mänsklig utveckling och reflektion som en person kan uppnå. Hans teori bygger på tidigare studier inom utvecklingspsykologi, och betonar hur människor genomgår olika faser av tanke och beteende som påverkar deras förmåga att leda, arbeta i grupp och hantera förändring.

Torberts teori om Action Logics har blivit ett viktigt verktyg inom organisatoriskt ledarskap och personlig utveckling. Det har inspirerat en hel del ledarskapsprogram runt om i världen och genom hans forsknings- och konsultverksamheter har han bidragit till att skapa en djupare förståelse för vuxenutveckling och dess påverkan på organisationsbeteende.

Det finns en koppling mellan Lawrence Kohlbergs och Bill Torberts teorier om mänsklig utveckling.

Lawrence Kohlberg var en amerikansk psykolog som föddes 1927 och dog 1987. Han är mest känd för sitt arbete inom området moralisk utveckling och skapade en modell för moralisk utveckling som kallas ”The Stages of Moral Development”.

Kohlbergs teori utgår från att människor genomgår sex olika stadier av moralisk utveckling, från enkla och själviska moraliska överväganden till mer universella och sofistikerade moraliska överväganden. Dessa stadier kan delas in i tre huvudkategorier – pre-konventionella, konventionella och post-konventionella stadier – och Kohlberg menade att människor rör sig igenom dessa stadier under sin livstid.

Kohlbergs arbete har haft en stor inverkan på forskning inom moralisk utveckling och har påverkat många andra forskare inom området. Hans teori har också varit viktig inom pedagogik och har använts för att utveckla undervisningsmetoder som främjar moraliskt tänkande hos elever. Kohlberg gick bort relativt tidigt, men hans arbete har fortsatt att vara en viktig inspiration för forskare och pedagoger runt om i världen.

Bill Torbert utvecklade och utvidgade Kohlbergs teori genom att lägga till ytterligare steg i den post-konventionella nivån av mänsklig utveckling. Torbert kallade sina nya steg för ”Action Logics” och de beskrev olika sätt på vilka människor förhåller sig till och fattar beslut i komplexa och oviska situationer.

Torbert menade att Kohlbergs högsta nivå av moralutveckling, ”Post-Konventionella Stadier”, inte var tillräckligt för att beskriva den fulla bredden av mänsklig utveckling. Torbert föreslog istället sju olika action-logik-stadier, som successivt rör sig från enkla och konkret handlingar till mer abstrakta och komplext integrerade handlingar.

Torberts modell har sedan dess använts inom organisationsteori och ledarskapsutveckling, och har visat sig vara användbar i att förstå ledarskapsstilar och hur människor hanterar komplexa arbetsuppgifter och beslut.