The lc_get_post shortcode could not retrieve any matching post.

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av hans mest kända teorier handlar om hierarkin av personlig ledarutveckling. Enligt hans modell finns det sju nivåer av personligt ledarskap, där varje steg kännetecknas av en ökande förmåga att ta itu med komplexitet och osäkerhet, samt ökad förmåga att se saker ur andras perspektiv.

Bill Torbert var en amerikansk psykolog, författare och forskare som var en pionjär inom områden som vuxenutveckling och organisationsteori. Torbert föddes 1936 och dog 2017. Han var professor i ledarskap och organisationsbeteende vid Boston College och var en ledande forskare inom fältet under många år. Han arbetade också som konsult och coach för företag och organisationer runt om i världen.

Torbert är mest känd för sitt arbete kring “Action Logics”, som beskriver olika nivåer av mänsklig utveckling och reflektion som en person kan uppnå. Hans teori bygger på tidigare studier inom utvecklingspsykologi, och betonar hur människor genomgår olika faser av tanke och beteende som påverkar deras förmåga att leda, arbeta i grupp och hantera förändring.

Torberts teori om Action Logics har blivit ett viktigt verktyg inom organisatoriskt ledarskap och personlig utveckling. Det har inspirerat en hel del ledarskapsprogram runt om i världen och genom hans forsknings- och konsultverksamheter har han bidragit till att skapa en djupare förståelse för vuxenutveckling och dess påverkan på organisationsbeteende.

Det finns en koppling mellan Lawrence Kohlbergs och Bill Torberts teorier om mänsklig utveckling.

Lawrence Kohlberg var en amerikansk psykolog som föddes 1927 och dog 1987. Han är mest känd för sitt arbete inom området moralisk utveckling och skapade en modell för moralisk utveckling som kallas “The Stages of Moral Development”.

Kohlbergs teori utgår från att människor genomgår sex olika stadier av moralisk utveckling, från enkla och själviska moraliska överväganden till mer universella och sofistikerade moraliska överväganden. Dessa stadier kan delas in i tre huvudkategorier – pre-konventionella, konventionella och post-konventionella stadier – och Kohlberg menade att människor rör sig igenom dessa stadier under sin livstid.

Kohlbergs arbete har haft en stor inverkan på forskning inom moralisk utveckling och har påverkat många andra forskare inom området. Hans teori har också varit viktig inom pedagogik och har använts för att utveckla undervisningsmetoder som främjar moraliskt tänkande hos elever. Kohlberg gick bort relativt tidigt, men hans arbete har fortsatt att vara en viktig inspiration för forskare och pedagoger runt om i världen.

Bill Torbert utvecklade och utvidgade Kohlbergs teori genom att lägga till ytterligare steg i den post-konventionella nivån av mänsklig utveckling. Torbert kallade sina nya steg för “Action Logics” och de beskrev olika sätt på vilka människor förhåller sig till och fattar beslut i komplexa och oviska situationer.

Torbert menade att Kohlbergs högsta nivå av moralutveckling, “Post-Konventionella Stadier”, inte var tillräckligt för att beskriva den fulla bredden av mänsklig utveckling. Torbert föreslog istället sju olika action-logik-stadier, som successivt rör sig från enkla och konkret handlingar till mer abstrakta och komplext integrerade handlingar.

Torberts modell har sedan dess använts inom organisationsteori och ledarskapsutveckling, och har visat sig vara användbar i att förstå ledarskapsstilar och hur människor hanterar komplexa arbetsuppgifter och beslut.

Fastställande av närområde

by admin,

Förståelsen av Skyddsavskärmning och Närområdet: En Kritisk Faktor för Elsäkerhet Inledning: Bristande Skyddsavskärmning och Elolyckor Enligt Elsäkerhetsverkets rapport "Elolyckor 2019" är en ökande andel av elolyckor bland elyrkespersoner kopplade till otillräcklig skyddsavskärmning. Mats Jonsson, i sin artikel publicerad på Voltimum den 1 december 2020, belyser

Är du en transformativ ledare?

by PropTech Writer,

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en "transformativ ledare" och hänföras till "transformativ handlinglogic" eller "transformativ självförståelse". En transformativ ledare kännetecknas av sin förmåga att tänka på ett holistiskt och kreativt sätt när de arbetar med problem och utmaningar. De har

Hierarkin av personlig ledarutveckling

by PropTech Writer,

Bill Torbert är känd för sin teori om hierarkin av personlig ledarutveckling, men han har också skrivit om dialog, gruppledarskap och organisationsteori. Det finns flera författare och forskare som har utforskat och vidareutvecklat Bill Torberts modell över tid. Här är några exempel: Susanne Cook-Greuter -

AI i fastigheter

by admin,

Vi använder ofta det populistiska begreppet AI. Inom automation är det i princip uteslutande ML eller machine learning man menar när man pratar om AI. Ibland löser man till och med funktionerna med traditionella regulatorer och styrsystem. När vi läser texten nedan låter vi mig

5 ANLEDNINGAR TILL ATT SKAPA EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

by admin,

En välutformad hållbarhetsstrategi för fastighetsägare kan vara nyckeln till framgång och lönsamhet. Genom att implementera energioptimering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering kan fastighetsägaren minska sina kostnader och öka sin vinst samtidigt som de skapar en attraktiv fastighet som lockar hyresgäster och investerare. En stark hållbarhetsprofil bidrar

Förståelsen av skyddsavskärmning och närområdet

by admin,

En kritisk faktor för elsäkerhet Bristande Skyddsavskärmning och Elolyckor Enligt Elsäkerhetsverkets rapport "Elolyckor 2019" är en ökande andel av elolyckor bland elyrkespersoner kopplade till otillräcklig skyddsavskärmning. Mats Jonsson, i sin artikel publicerad på Voltimum den 1 december 2020, belyser en oroande trend där nästan en

Vi reder ut begreppet kring AI genom att prata om machine learning

by PropTech Writer,

AI (Artificiell intelligens) och Machine Learning är två relaterade begrepp, men de är inte samma sak. AI handlar om datorprogram som är utformade för att utföra intelligenta uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Till exempel kan ett AI-program användas för att känna igen talade ord,

Är AI ett hot mot mänskligheten?

by PropTech Writer,

Det finns vissa forskare och futurister som varnar för att utvecklingen av artificiell intelligens kan vara ett hot mot mänskligheten, om den inte regleras eller hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Detta är främst en oro för så kallad "superintelligens", en term som används för att

Elektrifiera din karriär med vårt dynamiska team

by admin,

I dagens snabbt föränderliga yrkesliv behöver man vara redo att växla upp och anpassa sig till nya tekniker, trender och arbetsmetoder. Att bli en del av ett dynamiskt team och få möjligheten att utvecklas kan vara precis det du behöver för att elektrifiera din karriär

Reinforcement learning

by admin,

Reinforcement learning (RL) är en typ av maskininlärning där en agent lär sig att ta beslut genom att interagera med en miljö. Agenten får feedback i form av belöningar eller straff baserat på sina handlingar, och målet är att maximera den kumulativa belöningen över tiden.